13 آبان 1357
کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان توسط رژیم پهلوی
تعدادي از دانش‌آموزان و دانشجويان كه در دانشگاه تهران تجمع كرده بودند توسط مأموران محمدرضا پهلوی به خاك و خون كشيده شدند. متعاقب اين حادثه وزير علوم استعفا داد و بازار تهران تعطيل شد.