15 آبان 1358
واگذاری اداره کشور به شورای انقلاب توسط امام خمینی
در پي استعفاي مهدي بازرگان از نخست‌وزيري به فرمان امام‌خميني اداره امور كشور به شوراي انقلاب واگذار شد.