15 آبان 1328
محکومیت سید حسین امامی به اعدام
حسين امامي قاتل عبدالحسين هژير نخست وزير، در دادگاه نظامي به اعدام محكوم شد.