17 آبان 1294
اشغال قزوین توسط روس‌ها
قزوين به تصرف نظاميان روس درآمد.