18 آبان 1328
اعدام سید حسین امامی
سحرگاه امروز حكم اعدام حسين امامي به دليل ترور عبدالحسين هژير به اجرا درآمد.