18 آبان 1357
اجازه امام خمینی به استفاده از سهم امام برای کارگران اعتصاب‌کننده
امام خميني از روحانيون دعوت كردند به آن دسته از كارگران و كارمندان و كسبه اي كه در اثر تداوم اعتصابات دچار تنگدستي شده اند ياري رسانند و در اين راه اجازه دادند نيمي از «سهم امام» را هزينه كنند.