22 آبان 1291
رحلت آیت‌الله شيخ عبدالله مازندراني
شيخ عبدالله مازندراني مدرس حوزه علميه نجف و از علماي نهضت مشروطه، درگذشت.