23 آبان 1334
درگذشت سید مصطفی کاشانی
سيدمصطفي كاشاني نماينده مجلس شوراي ملی و فرزند آيت الله سيدابوالقاسم كاشاني به طور ناگهاني درگذشت.