23 آبان 1344
اولین سخنرانی امام خمینی پس از ورود به نجف
امام خميني در اولين سخنراني خود پس از ورود به نجف ضمن نصيحت به سران دولتهاي اسلامي اظهار داشت: اسلام برنامه زندگي دارد، برنامه حكومت دارد، اسلام سياست دارد، برنامه اداره امور مملكت دارد و ممالك بزرگ را اداره مي كند.