27 آبان 1356
تظاهرات ایرانیان مقیم پاریس علیه محمدرضا پهلوی
همزمان با ورود محمدرضا پهلوی و فرح از امريكا به فرانسه، تظاهرات ايرانيان مقيم پاريس عليه محمدرضا پهلوی شدت گرفت.