28 آبان 1367
انتشار نامه جیمی کارتر خطاب به امام خمینی توسط سید احمد خمینی
سيداحمد خميني نامه منسوب به جيمي كارترخطاب به امام خميني را انتشار داد. امام تأكيد داشتند كه نامه منتشر شود و ضمناً فرمودند: « رابطه ايران و آمريكا رابطه گرگ و ميش است و بين اين دو آشتي نيست.»