28 آبان 1357
آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی
 210 زنداني سياسي از جمله محمدعلي رجايي به مناسبت عيد غدير خم و به دستور محمدرضا پهلوی از زندان آزاد شدند.