27 آبان 1346
بازگشایی مجدد مدرسه فیضیه قم
مدرسه فيضيه كه از سوي رژيم پهلوي بسته شده بود بازگشائي شد و هزاران نفر از طلاب با شعارهائي در حمايت از امام خميني وارد مدرسه شدند.