7 آذر 1359
نامگذاری روز نیروی دریایی

به مناسبت رشادت نظاميان نيروي دريايي ارتش و بويژه مقاومت ناوچه «پيكان» در برابر تهاجم دريائي و هوائي رژيم عراق در هفتم آذر 1359، با تأييد امام خميني، اين روز، روز نيروي دريايي لقب گرفت.