16 آذر 1358
حمله حزب خلق مسلمان به ساختمان رادیوتلویزیون در تبریز
افراد مسلح حزب خلق مسلمان به ساختمان راديو تلويزيون تبريز حمله كردند و آنجا را به اشغال خود درآوردند.