19 آذر 1327
تصویب اعلامیه حقوق بشر
در 10 دسامبر 1948 / 19 آذر 1327 با 48 راءى مثبت و 8 راءى ممتنع ، سازمان ملل بـيـانـيـه جـهـانـى حـقـوق بـشـر را تـصـويـب كـرد و ايـن روز بـه عـنـوان روز جـهـانـى حـقـوق بـشـر نـامـگـذارى گـرديـد.