21 آذر 1371
درگذشت علی امینی

علي امينی (نوه دختری مظفرالدين شاه) قاجار و يكی از نخست وزيران عصر پهلوی در 87 سالگی در پاريس درگذشت.