21 آذر 1324
اعلام موجودیت حکومت خودمختار آذربایجان
مجلس ملي آذربايجان در پناه افراد مسلح حزب دمكرات افتتاح شد و در اولين جلسه خود سيد جعفر پيشه‌وري را مأمور تشكيل كابينه كرد.