28 آذر 1349
تعطیلی درس‌های حوزه علمیه قم همراه با دانشگاه تهران
درس‌هاي حوزه علميه قم در هماهنگي و همسوئي با دانشجويان دانشگاه تهران تعطيل شد.