5 دی 1385
صدور حکم اعدام صدام
حكم اعدام صدام حسين باني دو جنگ ويرانگر در منطقه خليج فارس تأييد شد. وي به اعدام با چوبه دار محكوم گرديد.