9 دی 1287
ترور ناکام شیخ فضل‌الله نوری
توسط «كريم دواتگر» به شيخ فضل‌الله نوري سوءقصد شد و وي زخمي گرديد. ضارب كه قصد خودكشي داشت دستگير شد، اما شيخ او را بخشيد