اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
حماسه مردمی 9 دی 1388 در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ تصاویری از حضور حماسی مردم در 9 دی 1388 در محکومیت فتنه‌گران در سراسر کشور منتشر کرد.راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم اراک 


راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم اصفهان


راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم اصفهان


راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم اهواز

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

حضور مردم کفن‌پوش ورامین


راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم تهران

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم تهران

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم مشهد


راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم قم

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم قم

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم مشهد

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

راهپیمایی مردم مشهد

راهپیمایی مردم در 9 دی 1388 علیه فتنه‌گران در سراسر کشور

تجمع مردم کفن‌پوش ورامین