12 دی 1334
آغاز محاکمه فدائیان اسلام
محاكمه سيدمجتبي نواب صفوي و يارانش در دادگاه نظامي به طور سري آغاز شد.