13 دی 1357
آغاز کنفرانس گوادلوپ
رؤساي جمهور امريكا، فرانسه و نخست‌وزيران آلمان و انگليس براي بررسي بحرانهاي بين المللي وارد جزيره گوادلوپ شدند.