14 دی 1357
ورود هایزر به تهران
ژنرال روبرت هايزر براي بررسي جايگاه و وضعيت نظاميان و بازداشتن امراي ارتش از كودتا عليه شاپور بختيار، مخفيانه وارد تهران شد. در همين روز سايروس ونس وزير خارجه امريكا حمايت اين كشوررا از دولت بختيار اعلام كرد.