15 دی 1356
تعطیلی دانشگاه‌ها به دلیل ورود کارتر به ایران
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در اعتراض به سفر كارتر به تهران، سه روز تعطيل شدند.