16 دی 1357
پیام امام خمینی به مناسبت روی کار آمدن دولت بختیار
امام خميني به مناسبت روي كار آمدن دولت بختيار طي پيامي اعلام كرد: رژيم سلطنتي غيرقانوني، مجلسين غيرملي و غيرقانوني و دولت فعلي [بختيار] نيز غيرقانوني و ياغي است و مردم نبايد از آن اطاعت كنند.