20دی 1230
شهادت امیر کبیر
 امیرکبیر در روز ۲۰ دی ۱۲۳۰ در حمام فین کاشان به شهادت رسید.