20 دی 1296
اشغال قصر شیرین توسط نظامیان انگلیس
در 20 دی 1296 نظاميان انگليسي قصرشيرين را به اشغال خود در آوردند.