20 دی 1324
اولين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل
20 دی 1324 اولين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل با حضور اكثر كشورهای جهان از جمله ايران در لندن افتتاح شد.