20 دی 1365
بمباران هوایی شيميايی جاده خرمشهر
20 دی 1365 بمباران هوايی شيميايی جاده خرمشهر توسط هواپيماهای عراقی، 3000 شهيد و مجروح بر جای گذاشت.