21 دی 1330
انحلال سركنسولگري‌های انگلیس در ايران
21 دی 1330دولت ايران در يادداشتی به سفارت انگلستان خواست كليه سركنسولگريها ، كنسولگريها و كنسولياريهای آن كشور در تمام نقاط ايران بدون استثناء تا ۳۰ دی منحل گردد .