21 دی 1366
اعلام رژیم بعث به عنوان آغازگز جنگ
21 دی 1366 وزارت خارجه انگلستان در گزارشی كه راجع به جنگ عراق با ايران انتشار داد، عراق را آغازگر جنگ، آغازگر حمله مناطق مسكونی، آغازگر حملات شيميايی و آغازگر حمله عليه كشتيها در خليج فارس خواند. ولي در عين حال از سياست فشار بر جمهوری اسلامي ايران و تحريم تسليحاتی ايران حمايت كرد.