21 دی 1357
معرفی کابینه بختیار
21 دی 1357 بختيار اعضای كابينه خود را به مجلس شورای ملی معرفي كرد.