22دی1284
صدور فرمان تاسیس "عدالتخانه"توسط مظفر الدین شاه قاجار
در  22دی1284 به دستور مظفر الدین شاه قاجار عدالتخانه در کشور  تاسیس شد.