24 دی 1356
اعتراض گسترده در شهرها علیه مقاله موهن روزنامه اطلاعات
در اعتراض به چاپ مقاله توهين آميز عليه امام خميني در روزنامه اطلاعات، شهرهاي اصفهان، تبريز و اهواز شاهد تظاهرات گسترده اي عليه رژيم شاه بود.