27 دی 1334
پایین کشیدن مجسمه‌‌های پهلوی در شهرها
مجسمه‌هاي پهلوی در اكثر شهرهاي كشور توسط مردم پائين آورده شد.