2 بهمن 1341
تحریم رفراندوم 6 بهمن توسط امام خمینی
در پي انتشار نظريه امام‌خميني در تحريم رفراندوم 6 بهمن، بازار تهران تعطيل شد و مردم عليه رفراندوم موردنظر دولت تظاهرات كردند.