3بهمن1357
تصرف شهر قم توسط مردم انقلابی
3 بهمن 1357 مردم انقلابی قم ، در آخرین روزهای عمر رژیم پهلوی تمام شهر را تصرف کردند.