4 بهمن 1341
ورود محمدرضا پهلوی به قم قبل از رفراندوم 6 بهمن
محمدرضا پهلوی وارد قم شد و در صحن حرم حضرت معصومه طي نطقی به كساني كه وی آنها را «ارتجاع سياه» خواند حمله كرد.