4 بهمن 1357
دستور ساواک برای انهدام اسناد اطلاعاتی
ساواك در بخشنامه‌ای به ادارات داخلی دستور داد تمامي اسناد مربوط به همكاري‌های اطلاعاتی اين سازمان با كشورهای غربی سوزانده شود و منهدم گردد.