5 بهمن 1357
تظاهرات مردمی علیه رژیم پهلوی درسراسر کشور
امروز  اجتماعات گسترده  مردمی ضد رژیم پهلوی در سرار کشور جریان داشت.