6 بهمن 1341
برگزاری رفراندم انقلاب سفید
رفراندوم لوايح شش‌گانه موسوم به «انقلاب سفيد» با سردی و حضور اندك مردم برگزار شد.