6 بهمن 1357
عزیمت مردم به تهران برای شرکت در مراسم استقبال از امام خمینی
ميليونها نفر از مردم سراسر كشور با هر وسيله‌ای در حال حركت سيل آسا به تهران هستند تا در مراسم استقبال از امام حضور داشته باشند.