7بهمن1357
تظاهرات مردم علیه کارشکنی‌های بختیار در سراسر کشور
به مناسبت رحلت پیامبر اکرمو شهادت امام حسن مجتبی میلیون‌ها نفر در سراسر کشور طی تظاهراتی خواستار باز شدن فرودگاه مهرآباد برای بازگشت امام خمینی شدندو کارشکنی‌های بختیار را محکوم کردند.