7بهمن 1357
تظاهرات زنان علیه رژیم پهلوی
 
امروز پانصد هزار نفر از زنان در یک راهپیمایی بزرگ و باشگوه علیه رژیم پهلوی در تهران شرکت کردند.