10 بهمن 1357
باز شدن فرودگاه مهرآباد و خروج اتباع خارجی
فرودگاه مهرآباد تهران امروز باز شد و بلافاصله تعداد زيادي آمريكايی، انگليسی، بلژيكی و ژاپنی با سه هواپيمای نظامی آمريكا، ايران را ترك كردند.