11 بهمن 1343
بازداشت محمدصادق امانی از اعضای مؤتلفه اسلامی
محمدصادق امانی همداني عضو هيأتهای مؤتلفه اسلامی و عامل به هلاکت رساندن حسنعلی منصور نخست وزير وقت بازداشت شد.