12 بهمن 1372
سوء قصد به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت
آقای هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور در مرقد امام خمينی حين سخنرانی مورد سوءقصد قرار گرفت. كوروش 26 ساله از گوشه مرقد، 4 گلوله به سوی رئيس جمهور شليك كرد اما بلافاصله توسط مردم بازداشت شد. هيچيك از گلوله ها به رئيس جمهور اصابت نكرد.