13بهمن 1274
در گذشت حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی
 حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی  فقیه کبیر و عالم مجاهد در گذشت.